Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 12. decembru 2021)

17.12.2021 10:41

Od Literárneho týždenníka 21 – 22 z 9. júna t. r. vás informujeme o stave novej verejnej zbierky s názvom NAPODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA 2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 15. decembru 2021 darcovia podporili náš časopis su­mou 4 049 €.

So zverejnením svojich mien a  súm súhlasili darcovia profesor Ivan Laluha (200 €), Dušan Mikolaj (150  €) a  JUDr. Anton Blaha s manželkou M. Blahovou (500 €).

Ak ste darom podporili Literárny týždenník súhlasíte so zve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, na­píšte nám na e-mailovú adresuliterarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspev­kami pomáhajú nášmu časopisu.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výro­bu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-tech­nických podmienok činnosti redakcie v roku 2021.

(Zdroj: Literárny týždenník 43 – 44 z 15. 12. 2021, s. 2)


Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Pošet návštev v roku 2021

 323 846 

Počet stránok v roku 2021

 1 283 136 

V roku 2021 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN DVESTOSTOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.


ZBIERKA NA VYDÁVANIE A TVORBU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ –
FPU nepridelil na LT ani jedno euro!