TURČÁNY, Viliam

[* 24. februára 1928 Suchá nad Parnou (okres Trnava)]

Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr.h.c.,  básnik,  vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a prekladateľ, sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou v roľníckej rodine.

Do ľudovej školy chodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Trnave, kde aj maturoval  (1939 – 1947). Absolvoval odbor slovenčina a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1948 – 1952). V štvrtom ročníku štúdia bol súčasne redaktorom vo vydavateľstve Oráč.

Pracoval ako vedecký pracovník v Ústave dejín slovenskej literatúry SAV (1952 – 1970), s výnimkou základnej vojenskej služby (1952 – 1954). Prednášal ako lektor slovenskú literatúru na univerzite v Neapole (1970 – 1972). Po návrate z Talianska sa opäť stal vedeckým pracovníkom SAV, kde pôsobil v Literárnovednom ústave až do odchodu na dôchodok roku 1988. Žije v Bratislave a naďalej sa venuje vedeckej a prekladateľskej práci.

Poéziu publikoval už v rokoch vysokoškolských štúdií, a to najmä v časopisoch Borba, Plameň, Slovenské pohľady a Nová práca. Knižne debutoval básnickou zbierkou Jarky v kraji (1957), ktorú charakterizujú spomienky na detstvo, mladosť a rodný kraj. Prezentoval sa v nej ako básnik tichej intimity, ktorý vie precítiť a poeticky stvárniť každý dotyk citového zážitku i oživiť spomienku. Z formálneho hľadiska sa sústredil na tradičné strofické útvary, s dôrazom na metrickú presnosť a neošúchaný, inovačný rým. Druhá zbierka V toku (1965), ktorú charakterizujú dotyky so súčasným svetom,  je básnickým zápasom o vyrovnanie sa s neúprosne plynúcou realitou života a so všetkým dobrým i zlým, čo v prúde času prináša. Básne tejto zbierky sú metricky podstatne uvoľnenejšie. V nasledujúcej básnickej zbierke U kotvy (1972) sa opäť vrátil k tradičným formám presne stavanej strofy a viazaného verša, a to najmä v cykle Piesne potulného pevca. Z ideového hľadiska je zbierka ľudským posolstvom o krásach života a o poznávaní jeho skrytých zákutí. Nasledujúca kniha básní Oliva (1974) je výberom ľúbostnej lyriky z predchádzajúcich zbierok, ktorý však obohacujú dva nepublikované ľúbostné cykly. Zbierka Aj most som ja (1977) sa dá charakterizovať ako básnický cestopis, inšpirovaný poznaním vrcholov európskej kultúry, vzdelanosti a umenia. Druhý obsiahly výber z básnikovej tvorby vyšiel pod názvom Piesne (1978). Zbierka Venuše slovenského praveku (1979) je vencom štrnástich sonetov, inšpirovaných archeologickými nálezmi pravekej kultúry na našom území. Ďalšia básnická zbierka Srdce, DrSc. (1987) obsahuje básne životnej múdrosti, hlboké poznanie a presvedčenie o prevahe dôstojnosti v živote človeka. Zbierka Až do najďalších končín (1988) je motivickým návratom do krás rodného kraja. Z formálneho hľadiska obe zbierky obsahujú všetky básnické formy. Ďalším monotematickým výberom poézie V. Turčányho je bibliofilské vydanie Učitelia Slovanov (1990). Na verbálnu hravosť a rýmotvornú vynachádzavosť Turčányho poézie upozorňujú už názvy jeho zbierok, ktoré sú do istej miery zmysluplnými skrývačkami. Potvrdzujú to aj zbierky Oheň z Neho (1992), Rada a dar (1995) i Turčányho zbierka „básní mladosti“ s názvom Srdce zve a vyzváňa (1998), ktorá vyšla k autorovmu životnému jubileu.

Rovnocennou súčasťou tvorivých aktivít V. Turčányho je jeho literárnovedná činnosť. Je popredným literárnym vedcom v oblasti verzológie. Knižne vydal Na krásnú zahradu Hollého Jána (1972), Petrarcov vavrín (1974) a syntetickú monografiu Rým v slovenskej poézii (1975), ktorá je vlastne dejinami slovenskej poézie, vrátane ľudovej veršovanej slovesnosti. Napísal štúdie o básnickej tvorbe P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského, J. Jesenského, I. Krasku, J. Kollára, J. Hollého, ale aj o poetike Hviezdoslavových prekladov a prekladov Petrarcu a Danteho do slovenčiny. Svoju pozornosť a tvorivé schopnosti zameral aj na najstaršiu slovenskú a slovanskú literárnu pamiatku – veľbáseň Proglas od sv. Konštantína-Cyrila (1. vyd. prebásnil s profesorom Eugenom Paulinym roku 1996,  2. vyd. samostatne). Jeho prebásnenie Proglasu do modernej slovenčiny i  štúdie a články, ktoré napísal o tejto veľbásni, začleňujú Slovákov medzi najkultúrnejšie národy modernej kresťanskej Európy už v 9. storočí, teda v časoch, keď literatúru v ľudovom – národnom jazyku nemali predkovia takmer nijakého dnešného európskeho národa, keďže sa písalo výlučne v latinčine či gréčtine.

V oblasti umeleckého prekladu sa sústredil na dielo klasických talianskych básnikov. Vrcholom jeho prekladateľskej tvorby je najmä Božská komédia Danteho Alighieriho. Spoločne s Jozefom Felixom preložil jej prvú a druhú časť Peklo (1964)  a Očistec (1982). Tretí diel Raj (1986) preložil (po smrti J. Felixa) samostatne. S J. Felixom preložil aj výber zo stredovekých provensalských básnikov Danteho Trubadúri (1972) a samostatne výbery z poézie M. Buonarrotiho Tebe to, láska, hovorím (1963) a Som ako mesiac (1975), výber z talianskej renesančnej lyriky Trochu si spolu pohovorme, láska (1968), výber zo starých sicílskych básnikov Ó, svieža ruža voňavá (1972) a výber z talianskej lyriky od stredoveku po 20. storočie Vy jasné sladké vlny (1978). Z francúzskej poézie pripravil výbery z Pierra de Ronsarda a Sullyho Prudhomma a z antickej poézie výber z Ovídiových Metamofóz – Premeny (1970). Obsiahly výber z jeho prekladateľskej tvorby vyšiel pod názvom Preklady (1980). Preložil a vydal výbery z Petrarcu, Boccaccia, Michelangela Buonarrotiho, Ronsarda, Prudhomma, provensalských trubadúrov, básnikov tzv. sicílskej školy, toskánskych guittoniánov a z ďalších. Pre mládež básnicky prerozprával Ovidiove Premeny a Vergiliovu Eneidu.

Syntézou všetkých troch jeho tvorivých aktivít je kniha Podľa vôd a voľných polí (1978), v ktorej sa predstavil ako básnik, prekladateľ i literárny teoretik.

V. Turčányho patrí medzi najvýznamnejších slovenských literárnych vedcov a prekladateľov. Za svoje dielo bol viac ráz ocenený, je nositeľom Pribinovho kríža I. triedy, ktorý mu odovzdal prezident SR (2001), Ceny Fra Angelica – za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2002  – Biskupskej konferencie Slovenska, Ceny za celoživotné dielo v oblasti poézie a umeleckého prekladu, ktorú mu udelili Spolok slovenských spisovateľov a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska v rámci Dní slovenskej literatúry (2014) a ďalších významných domácich i zahraničných ocenení.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a čestným členom Slovenského centra PEN.

DIELA

Poézia

 • Jarky v kraji. 99.s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1957.
 • V toku. 91, [4] s. Bratislava: Smena, 1965.
 • U kotvy. 129, [5] s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1972.
 • Oliva. [ilustr. Ľubica Prudilová ; doslov: Stanislav Šmatlák]. 223, [9] s. Bratislava: Tatran,  1974.
 • Aj most som ja. 144 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977.
 • Podľa vôd a voľných polí. 208 s. Bratislava: Smena, 1978.
 • 111 slovenských sonetov. 167 s. Slovenský spisovateľ, 1979.
 • Srdce, DrSc. 120 s. Bratislava: Smena, 1987.
 • Zrkadlová sieň. [Milan Rúfus, Karol ml. Ondreička, Jozef Gális]. 296 s.  Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Plný snenia a rozochvenia: Z listovania básnických prvotín 1946 – 1949 [Imrich Vaško, Milan Sopko, Imrich Vaško]. 20 s.  Prešov: Štáb akademického Prešova, 1988.
 • Oheň z Neho. 108 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1992.
 • Rada a dar. 94 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995.
 • Srdce zve a vyzváňa alebo Básne mladosti. 140 s.  Bratislava: Lúč, 1998.
 • V okraje jarkov. 77 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000.
 • Obrazy, čiže Mária i rám. 102 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002.
 • Proglas. Preklady a básnické interpretácie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012.

Poézia – výbery

 • Piesne. [ilustr. Ján Valach].  240 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1978.
 • Učitelia Slovanov [zost. Ján Štibraný, ilustr. Jozef Ilavský]. Martin: Matica slovenská, 1990.
 • Prsteň: (výber z lyriky). 140 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007.

Pre deti a mládež

 • Ako líška Lišiačka nezajala zajačka. [ilustr. Richard Bláha]. Bratislava: Mladé letá, 1959.

Literárna veda

 • Na krásnú zahradu Hollého Jána. 209, [2] s. Bratislava: Tatran, 1972.
 • Petrarcov vavrín. 284, [2] s. Bratislava: Tatran, 1974.
 • Rým v slovenskej poézii. 438, [2] s. Bratislava: Veda, 1975.
 • Hollý vo výbere a interpretácii Viliama Turčányho. Edícia: Kruh milovníkov poézie. 224 s.  Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976, 1985.
 • Cestami poézie I. Za obraznosťou básnictva. 213 s. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003.
 • Cestami poézie II. Pri domácich prameňoch. [doslov Stanislav Šmatlák]. 213 s. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003.
 • Podnety antickej poézie v diele J. Hollého. 24 s. Praha: Academia, 1978. S. 97 – 105.

Iné

 • Venuše slovenského praveku. [Spoluautor Jozef Vladár]. 63 s. Bratislava: Tatran, 1979.
 • HLOŽNÍK, Vincent: Rozhovor s veršami Viliama Turčányho [Vincent Hložník, Viliam Turčány; Ľudmila Peterajová, Ľudmila Peterajová, Pavol Blažo, Magdaléna Robinsonová, Ľudmila Peterajová]. 128 s. Bratislava: Tatran , 1984.
 • Kráľovstvo ducha: Slovenské učené tovarišstvo 1792 – 1992. Pamätníček z jubilea. [Imrich Vaško]. 8 s. Prešov: Miestny odbor Matice slovenskej , 1992.
 • Veľbáseň storočia. 8 s. [Bratislava]: [s.n.], [2001].

Literárna tvorba – umelecký preklad

 • NERUDA, Jan: Balady a romance [prel. z čes. orig.; doslov nap. Milan Rúfus, ilustr. J. Provazník]. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo pedagogickej literatúry, 1955.
 • ALIGHIERI, Dante: Nový život [prebásnil z tal. spolu s Jozefom Felixom; úvod a komentár Jozef Felix; ilustr. Vincent Hložník]. 268 s. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo pedagogickej literatúry, 1958.
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [I.]  – Peklo. [prebásnil z tal. v spolupráci
 • s J. Felixom; ilustr.: Vincent Hložník].  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964.
 • Trochu si spolu pohovorme, láska: výber zo stredovekej a renesančnej talianskej poézie [z rôznych tal. vydaní vybral, prel., doslov a pozn. nap. Viliam Turčány]. 185, [7] s. Bratislava: Tatran, 1968.
 • BUONARROTI, Michelangelo: Som ako mesiac [výber z Michelangelovej poézie
 • a iných Michelangelových materiálov zost., prel. a nap. úvodnú štúdiu, pozn. i kalendár]. 181, [3] s. [Edícia Kruh milovníkov poézie]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975.
 • Preklady Bratislava : Slovenský spisovateľ. 1980.
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [II.]Očistec. [prebásnil z tal. v spolupráci
 • s J. Felixom; ilustrácie: Vincent Hložník]. 365 s. Bratislava: Tatran, 1982.
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [III.]Raj. 429 s. Bratislava: Tatran, 1986.
 • Vy jasné sladké vlny. Antológia talianskej ľúbostnej poézie. Bratislava: Smena, 1978.
 • Veľpieseň Šalamúnova. 55 s. [jazykový preklad K. Gábriš]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000.
 • Veľpieseň Šalamúnova. [jazykový preklad K. Gábriš]. [44] s. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , 2001.
 • VERGILIUS, Publius Maro: Bukoliky: Recepty Salernskej lekárskej školy. 133 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ,  1993.
 • ALIGHIERI, Dante: Lásku si nesie moja pani v zraku. [Preklad, úvod, doslov]. 139 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995.
 • OVIDIUS NASO, Publius: Premeny. [z latinského originálu Metamorphoses vybral
 • a prebásnil]. Bratislava: Ikar , 2000.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas. [zo staroslovienčiny preložili Eugen Pauliny a Viliam Turčány ; úvod nap. Ján Chryzostom kardinál Korec ; doslov napísal Viliam Turčány; do angličtiny preložila Michaela Chorváthová; ilustrácie Vincent Hložník]. Bratislava: Herba,1996.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas. [zo staroslovienčiny preložili Eugen Pauliny a prebásnil, doslov a poznámky napísal Viliam Turčány ; úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec; do angličtiny preložila Michaela Chorváthová; ilustrácie Mikuláš Klimčák]. Bratislava: Herba, 1998.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas  [preklad zo staroslovienčiny: Eugen Pauliny; prebásnenie a štúdie: Viliam Turčány; preklad prebásnenia do angličtiny: Michaela Chorváthová; prepis do hlaholiky: Johana Ambrušová; historická štúdia Matúš Kučera; zostavovateľka: Anna Fischerová; ilustrácie: Edita Ambrušová, Johana Ambrušová]. 67 s. Bratislava: Perfekt , 2004.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas. [texty a úvod Cyril Vasiľ a kol.; báseň Proglas preložil Eugen Paulíny; prebásnil Viliam Turčány; preklad do macedónčiny a zostavenie Stojan Lekoski; fotografie Goce Angličin Žura]. 79 s. Martin: Slovenská národná knižnica, 2013.
 • KONŠTANTÍN FILOZOF (sv. Cyril): Proglas [preložili Eugen Paulíny a Viliam Turčány]. 1 skladačka ([6] s.). Bratislava: AVE-knižné aktivity, 1999].
 • ALIGHIERI, Dante: Božská komédia [I.]  – Peklo. [V spolupráci s J. Felixom]. Bratislava: Spoločnosť Dante Alighieri, 2005.

Literatúra pre deti a mládež – umelecký preklad

 • BARTO, Agnija: U nás pod krídlom [preložil; ilustr. Oľga Pavalová]. Bratislava: Mladé letá, 1960.
 • OVIDIUS: Premeny. [básnicky prerozpr. pre deti]. 132 s. Bratislava: Mladé letá, 1970.
 • VERGILIUS, Publius Maro:  Aeneas: Pradávne príbehy. [epos básnicky prerozpr. pre deti; ilustroval Róbert Brun]. Bratislava: Mladé letá, 1981.
 • RODARI, Gianni: Poklad na dne kalamára. [ilustr. Dana Ondreičková]. Bratislava: Mladé letá, 1983.

 Preložené diela

 • Nenogistá roze. [výber básní, Lotyšsko, prel. Dagnija Dreika a Uldis Bérzinš – s podporou Komisie SLOLIA LIC]. 2011.

OCENENIA

 • Cena Slovenských pohľadov za poézie za rok 2013
 • Cena Pavla Straussa za rok 2012
 • Cena predsedu Národnej rady SR za rok 2009 za literatúru
 • Cena ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2008 za celoživotné dielo a výnimočnú prekladovú tvorbu (nové prebásnenie Konštantínovho Proglasu a jeho šírenie a prebásnenie Danteho Božskej komédie)
 • Cena Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo (2007)
 • Čestný doktorát Trnavskej univerzity (2005)
 • Cena Fra Angelica – cena Biskupskej konferencie Slovenska (2003)
 • Cena prezidenta Talianskej republiky za rozvíjanie slovensko-talianskych kultúrnych vzťahov (2002)
 • Pribinov kríž I. triedy (2001) – z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera
 • Doktor literatúry (Akadémia umenia a kultúry, Kalifornia, USA, 2000)
 • Cena Jána Hollého (1968, 1981, 1986)
 • Cena Karla Čapka (Medzinárodná federácia prekladateľov 1993)
 • Il migliori dell´anno (Švajčiarsko 1987)
 • Cena Spolku slovenských spisovateľov a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za celoživotné dielo v oblasti poézie a umeleckého prekladu – udelená na Dňoch slovenskej literatúry (2014)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Monografie, zborníky

 • ČERVEŇÁK, Andrej, ed.: Život a dielo Viliama Turčányho. 200 s. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2004.
 • Jubilant Viliam Turčány: literárne soirée pri príležitosti životného jubilea básnika, prekladateľa a literárneho vedca [zostavila: Jozefína Kocánová; zodp. red.: Emília Díteová]. 1 zlož. list ([5] s.). Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho, 2003.
 • VISKUPOVÁ, Etela: Personálna bibliografia Viliama Turčányho [zostavila; autor doslovu Stanislav Šmatlák]. 411 s. Bratislava: Univerzitná knižnica, 1997.

Slovníky, encyklopédie

 • HOCHEL, Braňo: Viliam Turčány. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.
 • MARČOK, Viliam, a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 2., rozš. vydanie. Bratislava: LIC 2006.
 • MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 477 – 478.

Internetové zdroje

 • Viliam Turčány. In: Literárne informačné centrum. Dostupné z internetu: TU.
 • Viliam Turčány. In: Vydavateľstvo Formát. Dostupné z internetu: TU.

AUTORIZÁCIA

 • CIFRA, Štefan: TURČÁNY, Viliam. E-mail od: literarny.tyzdennik@gmail.com, 26. 10. 2014 [autorizoval V. Turčány 26. 10. 2014]. 6 s. Bratislava: rkp., 2014.

Správca a administrátor stránok
Spolku slovenských spisovateľov
Štefan Cifra


 

Počet návštev v roku 2020

 132 119 

Počet stránok v roku 2020

 484 626 

V roku 2019 ste si prezreli
 VYŠE MILIÓN STOTISÍC STRÁNOK SSS! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.